เลขที่ จส.2565/150
นางสาวดุษยา     วิจารย์
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th