เลขที่ จส.2565/152
นายจิรภัทร     ธงสิบสอง
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th