เลขที่ จส.2565/157
นางสาวรุ่งทิวา     สืบศรีชัย
ครูผู้รับผิดชอบ
http://cert.technicphrae.ac.th