เลขที่ จส.2565/158
นายเทเวศร์     คุณาคำ
นักศึกษาฝึกสอน
http://cert.technicphrae.ac.th