เลขที่ จส.2565/160
นายนายปรเมษฐ์     สีวงค์ยาง
นักศึกษา ปวช.2/3
http://cert.technicphrae.ac.th