เลขที่ จส.2565/328
นายเมธาวี     กาไว
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th