เลขที่ จส.2565/337
ว่าที่ร.ต.สมพร     สุธรรม
ครูที่ปรึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th