เลขที่ จส.2565/338
นายศุภกร     จริงแล้ว
ครูที่ปรึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th