เลขที่ จส.2565/340
นายประเทือง     เจริญยิ่ง
ครูที่ปรึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th