เลขที่ จส.2565/342
นายสุทธิพจน์     ศรีใจวงศ์
ครูที่ปรึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th