เลขที่ จส.2565/343
นายโภคิน     ผัดขัน
ครูที่ปรึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th