เลขที่ จส.2565/344
นายณภัทร     ยะตาหิ
ครูที่ปรึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th