เลขที่ จส.2565/346
นายกาย     แสนแพร่
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th