เลขที่ จส.2565/348
นายจิรายุ     ปุ๊ดลอง
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th