เลขที่ จส.2565/357
นายจารุกิตติ์     เลิศศิริ
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th