เลขที่ จส.2565/401
นายปักษา     ศรีใจ
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th