เลขที่ จส.2565/418
นายโชติชยุตม์     สัพโส
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th