เลขที่ จส.2565/428
นายรัฐชัย     เชื้อทอง
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th