เลขที่ จส.2565/429
นายศุภโชค     ใจเฉพาะ
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th