เลขที่ จส.2565/430
นายอัษฎาวุธ     วรรณา
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th