เลขที่ จส.2565/435
นายปฏิภาณ     แก้วแสนพรหม
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th