เลขที่ จส.2565/437
นายกษิฎิศส์     นิลน์ภักส์ดี
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th