เลขที่ ปชส.2565/1
นายกฤษณะ มีสุข
เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์
http://cert.technicphrae.ac.th