เลขที่ ปชส.2565/17
นางสาวญาณิศา แสงสง่า
ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์
http://cert.technicphrae.ac.th