เลขที่ ปชส.2565/38
นางสาวพรชนก มิ่งขวัญ
ได้เข้าร่วมอมรมการใช้งานระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์
http://cert.technicphrae.ac.th