เลขที่ นศท.2565/1
นศท.ญ.ศศิภา     วงค์รอบ
นศท.ชั้นปีที่ 1
http://cert.technicphrae.ac.th