เลขที่ นศท.2565/2
นศท.อิทธิพัทธ์     การเวก
นศท.ชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th