เลขที่ นศท.2565/8
นศท.ระพีพงศ์     พลแหลม
นศท.ชั้นปีที่ 3
http://cert.technicphrae.ac.th