เลขที่ นศท.2565/9
นศท.ภาคภูมิ     ประเพณี
นศท.ชั้นปีที่ 3
http://cert.technicphrae.ac.th