เลขที่ นศท.2565/24
นศท.วันพิชิต      บุญถา
http://cert.technicphrae.ac.th