เลขที่ นศท.2565/34
นศท.ทวีวัฒนา      โทมณี
http://cert.technicphrae.ac.th