เลขที่ นศท.2565/42
นศท.ณภัทร      งามขำ
http://cert.technicphrae.ac.th