เลขที่ นศท.2565/45
นศท.วชิรวิชญ์      คำเฮือน
http://cert.technicphrae.ac.th