เลขที่ นศท.2565/54
นศท.ชาญวิจักขณ์      เอี่ยมประเสริฐสุข
http://cert.technicphrae.ac.th