เลขที่ นศท.2565/56
นศท.สุทธิพงษ์      แสนเพชร
http://cert.technicphrae.ac.th