เลขที่ นศท.2565/57
นศท.สุวิจกขณ์      มาตรมนตรี
http://cert.technicphrae.ac.th