เลขที่ นศท.2565/63
นศท.ญ.ตีรณา      พันเดช
http://cert.technicphrae.ac.th