เลขที่ นศท.2565/66
นศท.กิตติเดช      แผ้วเกษม
http://cert.technicphrae.ac.th