เลขที่ ศปต.2566/2
นายวันชัย     คิดศรี
http://cert.technicphrae.ac.th