เลขที่ ศปต.2566/3
นายวิชัย     มันจันดา
http://cert.technicphrae.ac.th