เลขที่ ศปต.2566/4
นายพรต     ใจฉลาด
http://cert.technicphrae.ac.th