เลขที่ ศปต.2566/9
นายสุทธิพจน์     ศรีใจวงศ์
http://cert.technicphrae.ac.th