เลขที่ ศปต.2566/10
นายผดุง     สีเขียว
http://cert.technicphrae.ac.th