เลขที่ ศปต.2566/11
นายศุภกร     จริงแล้ว
http://cert.technicphrae.ac.th