เลขที่ ศปต.2566/18
นายศักดิ์ระพี     พริบไหว
http://cert.technicphrae.ac.th