เลขที่ ศปต.2566/22
ว่าที่ร.ต.จิณณวัตร     พูลสวัสดิ์
http://cert.technicphrae.ac.th