เลขที่ ศปต.2566/28
นายธนาธิป     บุรพจิตร์
http://cert.technicphrae.ac.th