เลขที่ ศปต.2566/35
นายยศกร     โนมิตัง
http://cert.technicphrae.ac.th