เลขที่ PTC.2566/6
นายชินดนัย ใจมา
http://cert.technicphrae.ac.th