เลขที่ ศปต.2566/15
นายนพดล     คำเขียว
http://cert.technicphrae.ac.th